अनाधिकृत रूपमा बनेका घर, टहरा हटाउन आग्रह


जनतापत्र, पाँचपोखरी ।
अनाधिकृत रूपमा बनेका घर÷टहरा हटाउन आग्रह गरिएको छ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र रहेका अनाधिकृत घर तथा टहरा हटाउने भएको हो । पाँचपोखरी क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा बनेका घर, टहरा हटाउ सोमबार एक सुचना जारी गरेको हो ।
सुचनामा लेखिएको छ ।
अनाधिकृत घर टहरा हटाउने सम्बन्धी सूचना !
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सरक्षण, ऐन २०२९ को दफा ५ खण्ड (ख) को कानुनी प्रावधान बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र जुनसुकै पदार्थको घर, छाप्रो, आश्रय वा अरु आकार बना
उन वा भोग गर्न पाउने छैन, यस्तो कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, ऐन २०२९ को दफा २६,१(क) बमोजिम दश वर्षसम्म कैद वा दशलाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
हाल पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको पाँचपोखरी क्षेत्रमा अनाधिकृत रुपमा घर, टहराहरु आदी भौतिक संरचनाहरु बनाएको गुनासो आएकाले राष्ट्रिय निकुञ्जको सरकारी जग्गा÷वन क्षेत्रमा बनाईएका घर, टहरा निर्माण नगर्नु नगराउनु हुन र वनाइएका घरटहराहरु जुनसुकै वेला भत्काउने तथा कारवाही समेत हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
साथै, उक्त क्षेत्रमा अनाधिकृत निर्माणका कारण कुनै समस्या उत्पन्न भएमा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनु पर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

 3,398 total views,  2 views today

Related posts